วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เป็นวารสารเพื่อรับรองงานวิชาการเพื่อการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทุกท่าน  

นำส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย “วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” โดยผู้สนใจควรดำเนินการตามข้อแนะนำดังนี้
     1. กรุณาคลิ๊กอ่านและทำความเข้าใจก่อนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย จากหัวข้อ  “ข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ”  ซึ่งท่านจะต้องพิจารณาอ่านให้ถึงวิธีการเขียนบทความตามเกณฑ์ที่จะส่ง และให้จัดทำบทความตามหัวข้อที่กำหนด
     2. จากนั้นคลิ๊กในหัวข้อ “ส่งบทความออนไลน์” และทำตามขั้นตอนการส่ง
     3. จากนั้นรอการตอบกลับจากบรรณาธิการวารสาร  ภายใน  1-3 วัน
ทุกบทความของท่านจะผ่านการอ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาก่อนที่จะมีการตีพิมพ์ทุกครั้ง
( ผู้พร้อมหรือยังไม่พร้อมในการส่งบทความ  สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของวารสารได้โดยคลิ๊กไปที่สมัครสมาชิก)


วารสารฉบับล่าสุด 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน)2561

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน)2562

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2561

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม)2562

กำหนดการตีพิมพ์

การตีพิมพ์วารสารฯ จะมีการตีพิมพ์
ปีละ 2 ฉบับ คือ
1. ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
2.ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
และอาจมีการตีพิมพ์ในวารพิเศษเพิ่มขึ้นได้อีก


หรือจัดส่งบทความด้วยตนเอง ได้ที่

รศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

สามารถส่งเอกสารหรือติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ :: 044 611221 ต่อ 5001, 5002
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :: 089-794-3040
โทรสาร :: 044-621204
E-Mail : management692@gmail.com


แบบฟอร์มดาวน์โหลด

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
– คู่มือการใช้ระบบวารสาร
– แบบเสนอขอส่งวารสาร
แบบฟอร์มขอส่งบทความ
แบบฟอร์มขอส่งวิจัย
แบบฟอร์มเอกสารทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม

0