ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทุกท่าน  

นำส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย “วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” โดยผู้สนใจควรดำเนินการตามข้อแนะนำดังนี้

  1. กรุณาคลิ๊กอ่านและทำความเข้าใจก่อนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย จากหัวข้อ  “ข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ”  ซึ่งท่านจะต้องพิจารณาอ่านให้ถึงวิธีการเขียนบทความตามเกณฑ์ที่จะส่ง และให้จัดทำบทความตามหัวข้อที่กำหนด
  2. จากนั้นคลิ๊กในหัวข้อ “ส่งบทความออนไลน์” และทำตามขั้นตอนการส่ง
  3. จากนั้นรอการตอบกลับจากบรรณาธิการวารสาร  ภายใน  1-3 วัน

ทุกบทความของท่านจะผ่านการอ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาก่อนที่จะมีการตีพิมพ์ทุกครั้ง
( ผู้พร้อมหรือยังไม่พร้อมในการส่งบทความ  สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของวารสารได้โดยคลิ๊กไปที่สมัครสมาชิก)


รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
– คู่มือการใช้ระบบวารสาร
– แบบเสนอขอส่งวารสาร
แบบฟอร์มขอส่งบทความ
แบบฟอร์มขอส่งวิจัย
– แบบฟอร์มเอกสารทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม

0