เกี่ยวกับวารสาร

ความเป็นมาของ
วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Disciplinary Journal of Buriram Rajabhat University

ขอบเขตงานวารสาร
นโยบาย

การจัดทำวารสารฯ ฉบับนี้ มีนโยบาย คือ

 1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
 2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ใหม่หรือที่ถูกต้อง เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปสู่สากล

ขอบเขตผลงานที่ตีพิมพ์

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ โดย เศรษฐศาสตร์  บัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการจัดการ โดยนำเสนอในรูปแบบ

 1. บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง
 2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์
 3. ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
 2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 3. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

กำหนดการตีพิมพ์

การตีพิมพ์วารสารฯ จะมีการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ

 1. ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
 2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

และอาจมีการตีพิมพ์ในวารพิเศษเพิ่มขึ้นได้อีก

บรรณาธิการวารสาร              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์

กองบรรณาธิการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล รอดแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ แสงภู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนุช ยุวดีนิเวศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา ศรีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ทันการ
อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม
อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

ผู้ออกแบบและประสานงาน

นางสาวพรพรรณ แสงแก้ว