รายชื่อผู้ประเมินบทความ Peer Reviewer

ที่ชื่อ-สกุลสาขาวิชาสถาบัน
1รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสินี หมื่นไธสงเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระประสิทธิ์ ธุรสิทโธเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักการศิลป์เศรษฐศาสตร์ข้าราชการบำนาญ
5รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุงการท่องเที่ยวและโรงแรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6อาจารย์ ดร.ละเอียด ศิลาน้อยการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ อำนวยเงินตราการท่องเที่ยวและโรงแรมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัดการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ทองศรีการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11รองศาสตราจารย์ มณี เหมทานนท์การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา ศรีสุขคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอมสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพลบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสวงวโรฒม์บัญชี ข้าราชการบำนาญ
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนุช ยุวดีนิเวศการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา ศิริจำปาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
24อาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์การตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร จัตุกูลการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
26รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิตา สุนทรไชยการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27อาจารย์ ดร.สมคิด ยาเคนการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ทันการนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
29ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สายสีสดนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์นิเทศศาสตร์สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ แสงภูนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรนะบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงษ์บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
34รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมืองสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย