ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารสหวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560

บทบรรณาธิการ

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถือเป็นวารสารฉบับแรก หรือ ฉบับปฐมฤกษ์ ที่ทางคณะได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์หรือสหวิทยาการจัดการ  และเพื่อใช้เป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ วารสารฉบับนี้เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการจากผู้สนใจที่จะนำเสนอเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของตนเอง

สืบเนื่องจากในปัจจุบัน การจัดทำวารสารประจำคณะ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ควรจะต้องมีแหล่งสำหรับการตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป วารสารฉบับนี้ เกิดจากความต้องการของคณาจารย์และทีมบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชุดใหม่ ปี 2560 โดยมีเจตจำนงร่วมกันในการผลักดันให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดวิชาการ และฐานข้อมูลความรู้ในสาขาวิชาด้านสหวิทยาการจัดการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือไปเป็นนโยบายในการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ภายในวารสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเป็นจำนวนมาก การตีพิมพ์ผลงานนั้น ในแต่ละฉบับ จะมีการตีพิมพ์อย่างน้อยฉบับละ 10 บทความ และภายในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจอยู่หลายบทความ ทุกบทความนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องที่จะนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน และในวารสารแต่ละฉบับจะไม่เรียงว่า บทความนี้มีความสำคัญมากจึงจัดอยู่ลำดับที่ 1 เพราะแต่ละบทความมีความสำคัญเท่าเทียมกันด้านผลงานวิชาการ แต่จะเรียงตามลำดับวันที่ที่มีการนำส่งมายังวารสารการเพื่อการตีพิมพ์ บทความใดส่งมาก่อนและได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารว่า สามารถตีพิมพ์ผลงานได้ ทางบรรณาธิการและผู้จัดทำ ก็จะเรียงลำดับการตีพิมพ์ตามวันที่ผ่านการอนุมัติเพื่อการตีพิมพ์ดังกล่าว

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านที่ได้จัดส่งผลงานวิชาการของท่านเพื่อมาตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์
บรรณาธิการวารสารสหวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลด –>

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Disciplinary Journal of Buriram Rajabhat University

ขอบเขตงานวารสาร  

นโยบาย
การจัดทำวารสารฯ ฉบับนี้ มีนโยบาย คือ
1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ใหม่หรือที่ถูกต้อง เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปสู่สากล

ขอบเขตผลงานที่ตีพิมพ์

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ โดย เศรษฐศาสตร์  บัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการจัดการ โดยนำเสนอในรูปแบบ
1. บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง
2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์
3. ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
2.  เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3.  เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

กำหนดการตีพิมพ์

การตีพิมพ์วารสารฯ จะมีการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ

  1. ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
  2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

และอาจมีการตีพิมพ์ในวารพิเศษเพิ่มขึ้นได้อีก

บรรณาธิการวารสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์

กองบรรณาธิการวารสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล รอดแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ แสงภู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนุช ยุวดีนิเวศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา ศรีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ทันการ
อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม
อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

ผู้ออกแบบและประสานงาน
นางสาวพรพรรณ แสงแก้ว

ดาวน์โหลดที่นี่ –>

แชร์ข่าวนี้