บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิราพร ศิรินนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ