กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์

กองบรรณาธิการ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล รอดแจ่ม
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ แสงภู
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนุช ยุวดีนิเวศ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา ศรีสุข
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ทันการ
 10. อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม
 11. อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

 1. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

ผู้ออกแบบและประสานงาน

นางสาวพรพรรณ แสงแก้ว